क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१६. Industrial Enterprises Development Institure ACT, 2053 (1996) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
१७. The Industrial Enterprises Act , 2076 (2020) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
१८. ढुङ्गा,गिट्टी तथा वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यको उद्योगको अनुमति सम्वन्धी सूचना। सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०६-२१
 
१९. क्रसर उद्योगको अनुमति,दर्ता तथा नियमन सम्वन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड, २०८० कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-०६-२१
 
२०. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक संचालन कार्यविधि,२०८० कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-०६-२१
 
२१. Monthly FDI Approval Report of 2080, Bhadra. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-०१
 
२२. २०७८ देखी २०८० (हालसम्म) IEE स्वीकृत सूचि । प्रकाशन प्रविधि तथा वातावरण शाखा २०८०-०५-१९
 
२३. Monthly FDI Approval Report of 2080, Shrawan. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०४-३२
 
२४. अत्यन्त जरुरी सूचना । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०४-२९
 
२५. आ.व २०७९।२०८० को प्रगति विवरण । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०४-०७
 
२६. Monthly FDI Approval Report of 2080, Ashadh. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०३-३१
 
२७. स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०३-२८
 
२८. मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) प्रमाणीकरणको आवेदन सम्वन्धी सूचना सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०८०-०३-२८
 
२९. Monthly FDI Approval Report of 2080, Jestha. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०२-३२
 
३०. स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०२-३०
 
जम्मा १८८ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु