क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०८०-०२-०५
 
२. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ नियमावली उद्योग विभाग २०७८-१२-२२
 
३. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीहरुमा हेरफेर नियमावली प्रविधि तथा वातावरण शाखा २०७८-०३-०३
 
४. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली,२०७७ नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
५. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
६. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
७. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
८. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु