क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ निति उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
२. विदेशी लगानी नीति, २०७१ निति उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
३. औद्योगिक नीति, २०६७ निति उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु