/ औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क)

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क)

अध्यावधिक मिति २०७८ श्रावण १७ गते आइतबार

काम तथा सेवाहरु


आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)

 • रितपूर्वकको दरखास्त ।
 • निम्न कुराहरु समावेश भएको पेटेन्ट सम्वन्धी आलेख :-
  • पेटेन्टको मजवून ।
  • पेटेण्ट बनाउने सञ्चालन वा उपयोग गर्ने तरीका ।
  • पेटेण्टको विवरण सहितको आवश्यकतानुसार नक्सा तथा रेखाङ्कन ।
  • अधिकार सुरक्षित गर्न खोजिएको दावीको विवरण ।
  • आविष्कारकको नाम, ठेगाना र पेशा ।
  • पेटेण्ट धनीको नाम र ठेगाना ।
  • पेटेण्ट कुनै सिद्धान्त वा फर्मूलामा आधारित भए सोको विवरण ।
 • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।
 • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।

आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)

 • स्वदेशी पेटेण्टको दरखास्तमा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
 • शुरु आवेदक अन्य मुलुकमा भए सो सम्बन्धी प्रमाण ।
 • विदेशमा दर्ता भएको अवस्थामा पेटेण्ट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

आवश्यक कागजातहरु

 • डिजाइन दर्ताको लागि निवेदन
 • निम्न कुराहरु समावेश भएको डिजाईन सम्वन्धी आलेख
  • डिजाइनको नाप, नक्सा चार प्रति ।
  • मौलिकता झल्किने दावीको विवरण ।
  • डिजाइनकर्ताको नाम, ठेगाना र पेशा ।
 • दरखास्त दस्तुर बुझाएको रसिद ।
 • प्रतिनीधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।

आवश्यक कागजातहरु

 • स्वदेशी डिजाइन दर्तामा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
 • प्राथमिकता मिति सम्बन्धी दावी भए प्रमाण ।
 • विदेशमा दर्ता भएको डिजाइन दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • प्रतिनिधि मनोनयनको अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।

आवश्यक कागजातहरु

 • पूर्ण रुपमा भरिएको दरखास्त फाराम
 • सम्बन्धित उद्योग वा व्यवसाय संचालन गर्ने अनुमति वा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र भ्याट/प्यान दर्ताको प्रमाण ।
 • ट्रेडमार्कको (चिन्ह) ४ प्रति नमूना (बढीमा ८X८ से.मी.) (सो नमूनामा उद्योग व्यवसायको नाम, ठेगाना र प्रयोग हुन वस्तु वा सेवा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्दछ ।)
 • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।
 • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।

आवश्यक कागजातहरु

 • स्वदेशी ट्रेडमार्कको सन्दर्भमा उल्लेख भएका बाहेक देहायमा थप कागजातहरु ।
 • विदेशमा दर्ता भई म्याद बहाल रहेको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • भए प्राथमिकता मिति (Priority Date) सम्बन्धी पत्र ।
 • अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।

आवश्यक कागजातहरु

 • निवेदन ।
 • पेटेण्ट दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
 • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
 • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
 • विदेशी पेटेन्टको हकमा होम रजिष्ट्र्ेशन सर्टिफिकेट नवीकरण भएको प्रमाण ।

आवश्यक कागजातहरु

 • निवेदन ।
 • डिजाइन दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
 • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
 • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
 • विदेशी डिजाइनको सम्बन्धमा होम रजिष्ट्रेशन नवीकरण भएको प्रमाण ।

आवश्यक कागजातहरु

 • ट्रेडमार्क दर्ता सक्कल प्रमाण पत्र ।
 • नवीकरण दस्तुर वुझाएको रसिद ।
 • उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय नवीकरणको प्रमाण ।
 • ट्रेडमार्क प्रचलनमा रहेको प्रमाण ।

आवश्यक कागजातहरु

 • संयुक्त निवेदन ।
 • सम्झौता पत्र वा लेनदेन सम्बन्धी कागजात ।
 • संशोधनको आधार प्रमाण ।
 • दस्तुर बुझाएको रसिड ।

आवश्यक कागजातहरु

 • उजुरी निवेदन ।
 • प्रमाणहरु ।
 • दस्तुर बुझाएको रसिड ।

कर्मचारी सम्पर्क