क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
३१. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०८०-०२-०५
 
३२. २०८० बैशाख मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरूको विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०२-०३
 
३३. स्टार्टप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०२-०१
 
३४. ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क) २०८०-०१-३१
 
३५. Monthly FDI Approval Report of 2080, Baishakh. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०१-३१
 
३६. २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरूको विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०१-०३
 
३७. Monthly FDI Approval Report of Chaitra. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-१२-३०
 
३८. स्टार्टअप उद्यम कर्जा बारे जानकारी निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट समेत लिन सकिने सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-१२-३०
 
३९. स्टार्टअप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावको क्रममा धेरै सोधिएका प्रश्नहरू (FAQs) सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-१२-३०
 
४०. स्टार्ट अप व्यावसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७९-१२-१६
 
४१. स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७९-१२-१६
 
४२. स्टार्टअप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावको ढाँचा अनुसूची-१ को सफ्ट कपी डाउनलोड गर्न सकिने सूचना समाचार प्रकाशन प्रविधि तथा वातावरण शाखा २०७९-१२-१६
 
४३. २०७९ फागुन महिनासम्म औद्योगिक सम्पत्ति शाखाबाट सम्पादित कार्यहरु सूचना समाचार औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क) २०७९-१२-१५
 
४४. २०७९ फागुन महिनामा सम्पादित कार्यहरुको विवरण सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-१२-०५
 
४५. Monthly FDI Approval Report of Falgun. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-१२-०१
 
जम्मा १८८ मध्ये ३१ देखि ४५ सम्मका अभिलेखहरु