क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-०२
 
२. Standard Measurement and Weight Act, 2025 (1968) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२९
 
३. Mines-and-Minerals-Act-2042-1985 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
४. Petroleum-Act-2040-1983 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
५. Nepal-standards-certification-mark-act-2037 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
६. The Patent-Design-and-Trademark-act-2022-1965 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
७. Bonus Act, 2030(1974) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
८. Public Private Partership and Investment Act, 2019 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
९. Special Economic Zone Act, 2073 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
१०. Industrial Enterprises Development Institure ACT, 2053 (1996) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
११. The Industrial Enterprises Act , 2076 (2020) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
१२. सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ऐन उद्योग विभाग २०७८-०५-२५
 
१३. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१४. विदेशी लगानी तथा प्रविध हस्तान्तरण ऐन, २०७५ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१५. पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-१०
 
जम्मा १९ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु