क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिवेदनहरु विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०४-२२
 
२. नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८( विस्तृत प्रतिवेदन अंग्रेजीमा) प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-२०
 
३. नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८( सारांश नेपालीमा) प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-२०
 
४. Energy management बाट Industrial Energy Efficiency बारे उद्योगमा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-२०
 
५. नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औषधि उत्पादन उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ प्रतिवेदनहरु योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०३-१९
 
६. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतिवेदनहरु उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
७. एकल विन्दु सेवा केन्द्र, एक अध्ययन प्रतिवेदनहरु उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
८. सिमेन्ट उद्योग सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिवेदनहरु उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
९. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतिवेदनहरु उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
१०. Detail Study of Thermo-Mechanically Treated (TMT) Bar Manufacturing Industry in Nepal प्रतिवेदनहरु उद्योग विभाग २०७८-०१-१९
 
जम्मा १० मध्ये देखि १० सम्मका अभिलेखहरु