क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
६१. अत्यन्त जरुरी सूचना । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०४-२९
 
६२. आ.व २०७९।२०८० को प्रगति विवरण । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०४-०७
 
६३. Monthly FDI Approval Report of 2080, Ashadh. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०३-३१
 
६४. स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०३-२८
 
६५. मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) प्रमाणीकरणको आवेदन सम्वन्धी सूचना सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०८०-०३-२८
 
६६. Monthly FDI Approval Report of 2080, Jestha. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०२-३२
 
६७. स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०२-३०
 
६८. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०८०-०२-०५
 
६९. २०८० बैशाख मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरूको विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०२-०३
 
७०. स्टार्टप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०२-०१
 
७१. ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क) २०८०-०१-३१
 
७२. Monthly FDI Approval Report of 2080, Baishakh. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०१-३१
 
७३. २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरूको विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०१-०३
 
७४. Monthly FDI Approval Report of Chaitra. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-१२-३०
 
७५. स्टार्टअप उद्यम कर्जा बारे जानकारी निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट समेत लिन सकिने सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-१२-३०
 
जम्मा २२४ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु