क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. लघु घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक २०७९/०८० सूचना समाचार औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८१-०२-०९
 
२. INDUSTRIAL STATISTICS (2079/080) औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०९-२२
 
३. औद्योगिक तथ्याङ्क २०७९ औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०८-१२
 
४. लघु घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रकाशन औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०८-१२
 
५. औद्योगिक तथ्याङ्क २०७७-७८ औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०८-१०
 
६. औद्योगिक तथ्याङक २०७६-७७ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
७. औद्योगिक तथ्याङक २०७५-७६ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
८. औद्योगिक तथ्याङक २०७४-७५ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
९. औद्योगिक तथ्याङक २०७३-७४ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१०. औद्योगिक तथ्याङक २०७२-७३ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
११. औद्योगिक तथ्याङक २०७१-७२ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१२. औद्योगिक तथ्याङक २०७०-७१ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१३. औद्योगिक तथ्याङक २०६९-७० औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१४. औद्योगिक तथ्याङक २०६८-६९ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५. औद्योगिक तथ्याङक २०६७-६८ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
जम्मा २१ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु