क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
७६. २०७९ फागुन महिनामा सम्पादित कार्यहरुको विवरण सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-१२-०५
 
७७. Monthly FDI Approval Report of Falgun. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-१२-०१
 
७८. इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा विषय तथा शर्त सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७९-११-१८
 
७९. २०७९/०४/०१ देखि मिति २०७९/१०/२९ गते माघ मसान्तसम्मको विवरण. सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-११-१६
 
८०. २०७९/०४/०१ देखि मिति २०७९/१०/२९ गते माघ महिनासम्मको प्रगति सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-११-१२
 
८१. स्वतः प्रकाशन [आ.व. २०७९-०८० को वार्षिक विवरण] सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०७९-११-०५
 
८२. विदेशी लगानी सम्बन्धी २०७९ माघ महिनाको प्रगति । सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-११-०३
 
८३. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना समाचार बोलपत्र उद्योग विभाग २०७९-१०-१९
 
८४. उद्योग विभागको आ.व. २०७९/८० को पुस मसान्त र आ.व.२०७८/७९ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-१०-०४
 
८५. २०७९ पौष महिनाको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको प्रगति विवरण । सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-१०-०३
 
८६. २०७९ मंशिर महिनाको विदेशी लगानी स्वीकृति विवरण सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०९-०७
 
८७. ट्रेडमार्क निर्देशिका निर्देशिका उद्योग विभाग २०७९-०८-२७
 
८८. ट्रेडमार्क प्रयोग सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०८-२७
 
८९. विदेशी लगानीको लेखांकन सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७९-०८-२६
 
९०. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाको प्रगति विवरण सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०८-२५
 
जम्मा २१९ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु