क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. स्वतः प्रकाशन (२०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकको विवरण) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०८१-०१-२७
 
२. स्वतः प्रकाशन (२०८०-८१ दोस्रो त्रैमासिक विवरण) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०८०-१२-१२
 
३. स्वतः प्रकाशन (२०८०-८१ प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०८०-०७-१७
 
४. स्वतः प्रकाशन [आ.व. २०७९-०८० को वार्षिक विवरण] सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०७९-११-०५
 
५. स्वतः प्रकाशन (२०७९-८० प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०७९-०८-०७
 
६. स्वतः प्रकाशन (आ.व. २०७८/०७९) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०७९-०५-०५
 
७. स्वतः प्रकाशन (२०७८ आषाढ सम्मको) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७८-०५-३१
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु