/ Post Registration Requirements

Post Registration Requirements

अध्यावधिक मिति २०७८ बैशाख १ गते बुधबार

उद्योगको स्थीर पूँजी/क्षमता वृद्धि/उद्देश्य थप

 • अनुसूची दरखास्त फाराम 'ख'
 • उत्पादन विवरण
 • स्वीकृत, तथा थप हुने क्षमता र पूँजीको तुलनात्मक विवरण

विद्युत शक्ति वृद्धि

 • जडित विद्युत शक्तिको प्रमाण स्वीकृत मेशिनरी विवरण
 • जडित विधुत शक्तिको प्रमाण
 • स्वीकृत माशिनेरी विवरण
 • प्रस्ताबित उदेश्य थप विधुत शक्ति

उद्योगको ठाउँसारी

 • निवेदन
 • कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय
 • वातावरणीय परिक्षण गर्नु पर्ने उद्योगको हकमा प्रतिवेदन (आवश्यकतानुसार IEE वा EIA)
 • उद्योगको जग्गा, भवन भए सोको प्रमाण पत्र / करारमा लिएको भए करार सम्झौता

उद्योग संचालनको म्याद थप

 • निवेदन
 • उद्योग स्थापना तर्फ भएको प्रगति विवरण र भावी कार्य योजना
 • उद्योग संचालनको पूर्व स्वीकृति पत्र
 • हालसम्म उद्योगमा भएको विवरण

नामसारी

 • विक्री नामा कागजात
 • सनाखत

विभागका सुचनाहरु