क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१६६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१६७. विदेशी लगानी तथा प्रविध हस्तान्तरण ऐन, २०७५ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१६८. पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-१०
 
१६९. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ८ मा हेरफेर गरेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०७७-१२-०९
 
१७०. प्राइभेट फर्म रजिष्टे«शन ऐन, २०१४ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०५
 
१७१. साझेदारी ऐन, २०२० कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०५
 
१७२. कम्पनी ऐन २०६३ (संसोधन सहित) कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०४
 
१७३. संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७७-११-२९
 
१७४. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ कानून र नियमावली कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७७-११-२७
 
१७५. बिदेशी लगानी स्वीकृत भएका उधोगीहरुलाई लगानी भिसा सिफारिस समब्न्धी सूचना । सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७७-११-२०
 
१७६. शाखा उद्योग सम्बन्धी आवेदन सम्बन्धी सूचना । सूचना समाचार अनुमति तथा दर्ता शाखा २०७७-११-२०
 
१७७. व्यावसायिक समाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७७-११-२०
 
१७८. उधोग विभागको EOI आब्हानको सूचना । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७७-११-२०
 
१७९. उद्योग दिवस, २०७७ को शुभकामना मन्तव्य । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७७-११-२०
 
१८०. शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७७-११-२०
 
जम्मा १८८ मध्ये १६६ देखि १८० सम्मका अभिलेखहरु