क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१८१. प्राइभेट फर्म रजिष्टे«शन ऐन, २०१४ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०५
 
१८२. साझेदारी ऐन, २०२० कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०५
 
१८३. कम्पनी ऐन २०६३ (संसोधन सहित) कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७७-१२-०४
 
१८४. संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७७-११-२९
 
१८५. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ कानून र नियमावली कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७७-११-२७
 
१८६. बिदेशी लगानी स्वीकृत भएका उधोगीहरुलाई लगानी भिसा सिफारिस समब्न्धी सूचना । सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७७-११-२०
 
१८७. शाखा उद्योग सम्बन्धी आवेदन सम्बन्धी सूचना । सूचना समाचार अनुमति तथा दर्ता शाखा २०७७-११-२०
 
१८८. व्यावसायिक समाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७७-११-२०
 
१८९. उधोग विभागको EOI आब्हानको सूचना । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७७-११-२०
 
१९०. उद्योग दिवस, २०७७ को शुभकामना मन्तव्य । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७७-११-२०
 
१९१. शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७७-११-२०
 
१९२. उद्योग विभाग, कानुन शाखाको म्याद थप तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना । सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७७-११-२०
 
१९३. औ‍‍द्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यक्रम सम्बन्धमा । सूचना समाचार प्रविधि तथा वातावरण शाखा २०७७-११-२०
 
१९४. सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना । सूचना समाचार अनुमति तथा दर्ता शाखा २०७७-११-१९
 
१९५. विदेशी लगानी स्वीकृति हुनुपूर्व विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याएको विवरण उपलब्ध गराउने सूचना । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७७-११-१९
 
जम्मा १९९ मध्ये १८१ देखि १९५ सम्मका अभिलेखहरु