क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१६. वाइन स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०३
 
१७. रेडिमेड आइसप्याक उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०३
 
१८. रवर स्ट्याम्प उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०३
 
१९. उड कार्भिङ उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०३
 
२०. हर्वल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०३
 
२१. स्टील तारजाली सम्बन्धी स्कीम स्कीम उद्योग विभाग २०७८-०३-०३
 
जम्मा २१ मध्ये १६ देखि २१ सम्मका अभिलेखहरु