/ एकल विन्दु सेवा केन्द्र (OSSC) को सञ्चालन प्रभावकारिता सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया।