/ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

औद्योगिक ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ मा क्रमसंख्या ६५ पछि क्रमसंख्या ६६ थप सम्बन्धमा ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८० माघ १८ गते बिहीबार ००:००:०० बजे

औद्योगिक ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ मा क्रमसंख्या ६५ पछि क्रमसंख्या ६६ थप सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप राजपत्रमा प्रकाशित सूचना