info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

विदेशी लगानी स्वीकृति हुनुपूर्व विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याएको विवरण उपलब्ध गराउने सूचना

सूचना!               सूचना!!         सूचना!!!

   विषय :- विदेशी लगानी स्वीकृति हुनुपूर्व विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याएको विवरण उपलब्ध गराउने वारे ।

उद्योग विभागबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुनुपुर्व विदेशी लगानी भित्र्याई उद्योगमा लगानी गरेका वा गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई निम्नानुसारको ढाचाँमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र उद्योग विभागलाई लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन हुन सम्बन्धित लगानीकर्ता/कम्पनीहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।

उद्योगको नाम र ठेगाना विदेशी लगानीकर्ताको नाम र देश भित्र्याएको लगानी रकम विदेशी लगानी भित्र्याएको माध्यम, देश र मिति
       
       
       
       

उपरोक्त अनुसारको विवरण उपलब्ध गराउँदा भएसम्म देहायका कागजातहरु समेत संलग्न गर्न जानकारी गराईन्छ :

११)     विदेशी लगानी स्वीकृति पत्र वा शेयर खरिदविक्रिको स्वीकृति पत्र ।

२२)     कम्पनी दर्ता प्रमाण-पत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली र अध्यावधिक शेयर लगत ।

३३)     उद्योग दर्ता प्रमाण-पत्र र स्वीकृत स्कीम ।

४४)     लगानी भित्र्याएको प्रमाण कागजात भएमा सो समेत ।

५५)     थप कुनै कागजात वा विवरण भए सो समेत ।

 

* मिति २०७६।०८।२३ को नयाँपत्रिका तथा कारोबार दैनिकमा प्रकाशित

उद्योग सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी सूचना

 

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

उद्योग विभागको

उद्योग सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी सूचना

मिति २०७५।११।१९ को खण्ड ६८) अतिरिक्ताङ्क ३७ नेपाल राजपत्र भाग २ मा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ३१ बाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ८ मा भएको संशोधन बमोजिम दफा ८ को उपदफा (२) मा तोकिएको अवधि भित्र सञ्चालन वा उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेका अनुमतिपत्र लिनु पर्ने बाहेकका उद्योगले मिति २०७६।०२।१८ गते भित्र उद्योग दर्ता भएको निकायमा उद्योग सञ्चालन म्याद थपका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तोकिएको म्याद भित्र निवेदन नदिएमा उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

 (यो सूचना मिति २०७५।१२।१३ को गोरखापत्र दैनिक तथा कारोबार दैनिकमा समेत प्रकाशित गरिएको छ । )

औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन प्रकाशन गरिएको सूचना

नेपाल सरकार

उद्योग मन्त्रालय

उद्योग विभाग

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा

सूचना

          यस विभागमा ट्रेडमार्क दर्ताको लागि प्राप्त भएका आवेदनहरु मध्ये पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ (१) बमोजिम दर्ता प्रयोजनका लागि मिति २०७५।०३।२० मा औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशन गरिएको छ । उक्त औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन देहायका स्थानमा समेत सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको छ । प्रकाशित ट्रेडमार्क चिन्ह उपर कसैको दावी विरोध भए औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले ९० दिन भित्र उद्योग विभागमा रितपूर्वक उजुरी दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

साथै पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १४ बमोजिम यस विभागमा दर्ता भएको डिजायनहरुको विवरण सोही ऐनको दफा २१ क. बमोजिम प्रकाशन गरिएको छ । उक्त विवरण उपर कसैको विरोध भएमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ऐनको दफा २१क. को उपदफा (२) बमोजिम ३५ दिन भित्र आफ्नो सवुद प्रमाण सहित विभागमा उजुरी गर्न हुन सूचित गरिन्छ ।

          

तपसिल

१)        उद्योग मन्त्रालयको पुस्तकालय, सिंहदरवार ।

२)        उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरको पुस्तकालय ।

३)        घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर ।

४)        नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, टेकु ।

५)        नेपाल उद्योग परिसंघ, ट्रेड टावर, थापाथली ।

६)        घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, माइतिघर ।

७)        नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, कान्तिपथ ।

८)        उद्योग विभागको वेवसाइट : www.doind.gov.np