info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

Department of Industry

औद्योगिक विकासको माध्यमवाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने क्रममा उद्योग सम्वन्धी नीति नियम तथा कानूनको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार रहेको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरु मध्ये उद्योग विभाग पनि एक हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ संशोधन भए पछि स्थीर जेथा तीन करोड रुपैया भन्दा वढी भएको मझौला तथा ठूला उद्योगहरु र विदेशी लगानी संलग्न सबै किसिमका उद्योगहरु यस विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछन् । यसै गरी उद्योग व्यवसायमा हुने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी र औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु पनि यस विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछन् । उद्योग विभागवाट सम्पादन गरिने मुख्य मुख्य कार्यहरु निम्न बमोजिम छन् ।

विभागको काम,कर्तव्य र अधिकार

उधोग मन्त्रालय अन्र्तगतकोे विभाग रहेको यस उधोग विभागलाई तोकिएका कार्यहरु देहाय बमोजिम छन ।

 • औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी एवं विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने ।
 • औद्योगिक एवं विदेशी लगानी कानून र नीतिको तर्जुमा गर्न सघाउ पुर्याउने ।
 • उद्योग दर्ता एवं अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको अनुमति प्रदान गर्ने ।
 • तीन करोड रुपैयाभन्दा वढि स्थिर पूजी लगानी भएका मझौला वा ठूला उद्योगहरु दर्ता गर्ने ।
 • विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण तथा विदेशी ऋणको स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
 • विदेशी लगानीकर्ताहरुको प्रवेशाज्ञा (VISA) सिफारिश गर्ने ।
 • औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिश गर्ने ।
 • औद्योगिक सम्पत्ति सम्वन्धी प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने ।
 • उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।
 • उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ खपतको ल्यचmक तयार गर्ने ।
 • आवश्यकतानुसार उद्योगहरुको वातावरणीय पक्ष लगायतका विषयहरुको अनुगमन गर्ने ।
 • भारत निकासी हुने औद्योगिक वस्तुहरुको उत्पतिको प्रमाण पत्र जारी गर्न सहयोग गर्ने ।
 • औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र एकद्धार समितिको सचिवालयको कार्य गर्ने ।