info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077

Industrial Property Section

Functions and Services


 • Registration of Patent (by local)
  • Documents Required


   • रितपूर्वकको दरखास्त ।
   • निम्न कुराहरु समावेश भएको पेटेन्ट सम्वन्धी आलेख :-
    • क) पेटेन्टको मजवून ।
    • ख) पेटेण्ट बनाउने सञ्चालन वा उपयोग गर्ने तरीका ।
    • ग) पेटेण्टको विवरण सहितको आवश्यकतानुसार नक्सा तथा रेखाङ्कन ।
    • घ) अधिकार सुरक्षित गर्न खोजिएको दावीको विवरण ।
    • ङ) आविष्कारकको नाम, ठेगाना र पेशा ।
    • च) पेटेण्ट धनीको नाम र ठेगाना ।
    • छ) पेटेण्ट कुनै सिद्धान्त वा फर्मूलामा आधारित भए सोको विवरण ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।
   • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।
 • Registration of Patent (by foreign national)
  • Documents Required


   • स्वदेशी पेटेण्टको दरखास्तमा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
   • शुरु आवेदक अन्य मुलुकमा भए सो सम्बन्धी प्रमाण ।
   • विदेशमा दर्ता भएको अवस्थामा पेटेण्ट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • Registration of Design (by local)
  • Documents Required


   • डिजाइन दर्ताको लागि निवेदन
   • निम्न कुराहरु समावेश भएको डिजाईन सम्वन्धी आलेख
    • क) डिजाइनको नाप, नक्सा चार प्रति ।
    • ख) मौलिकता झल्किने दावीको विवरण ।
    • ग) डिजाइनकर्ताको नाम, ठेगाना र पेशा ।
   • दरखास्त दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनीधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
 • Registration of Design (by foreign national)
  • Documents Required


   • स्वदेशी डिजाइन दर्तामा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
   • प्राथमिकता मिति सम्बन्धी दावी भए प्रमाण ।
   • विदेशमा दर्ता भएको डिजाइन दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • प्रतिनिधि मनोनयनको अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।
 • Registration of Trademark (by local)
  • Documents Required


   • पूर्ण रुपमा भरिएको दरखास्त फाराम
   • सम्बन्धित उद्योग वा व्यवसाय संचालन गर्ने अनुमति वा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र VAT/PAN दर्ताको प्रमाण ।
   • ट्रेडमार्कको (चिन्ह) ४ प्रति नमूना (बढीमा 8X8 से.मी.) (सो नमूनामा उद्योग व्यवसायको नाम, ठेगाना र प्रयोग हुन वस्तु वा सेवा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्दछ ।)
   • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।
 • Registration of Trademark (by foreign national)
  • Documents Required


   • स्वदेशी ट्रेडमार्कको सन्दर्भमा उल्लेख भएका बाहेक देहायमा थप कागजातहरु ।
   • विदेशमा दर्ता भई म्याद बहाल रहेको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • भए प्राथमिकता मिति (Priority Date) सम्बन्धी पत्र ।
   • अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।
 • Renewal of Patent
  • Documents Required


   • निवेदन ।
   • पेटेण्ट दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
   • विदेशी पेटेन्टको हकमा होम रजिष्ट्र्ेशन सर्टिफिकेट नवीकरण भएको प्रमाण ।
 • Renewal of Design
  • Documents Required


   • निवेदन ।
   • डिजाइन दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
   • विदेशी डिजाइनको सम्बन्धमा होम रजिष्ट्रेशन नवीकरण भएको प्रमाण ।
 • Renewal of Trademark
  • Documents Required


   • ट्रेडमार्क दर्ता सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर वुझाएको रसिद ।
   • उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय नवीकरणको प्रमाण ।
   • ट्रेडमार्क प्रचलनमा रहेको प्रमाण ।
 • Transfer of ownership and amendment in detail
  • Documents Required


   • संयुक्त निवेदन ।
   • सम्झौता पत्र वा लेनदेन सम्बन्धी कागजात ।
   • संशोधनको आधार प्रमाण ।
   • दस्तुर बुझाएको रसिड ।
 • Complaint Regarding Industrial Property
  • Documents Required


   • उजुरी निवेदन ।
   • प्रमाणहरु ।
   • दस्तुर बुझाएको रसिड ।
man11
Mr. Suresh Joshi

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4256401

girl11
Ms. Binda Acharya

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4256401