info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

Administration and Facility Section

Functions and Services


 • आवधिक आयकर छुट सम्बन्धी कार्य
  • आवश्यक कागजातहरु

    


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगको नाममा रहेको स्थानको लालपूर्जा÷भाडामा लिएको प्रमा०ा
   • उद्योग संचालनमा आएको आधिकारिक प्रमाण
   • हाल सम्मको उत्पादन प्रगति विवरण
   • लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, स्थीर सम्पत्ति खुल्ने गरी विवरण
   • आयकर, विक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन ( विभागले गर्ने )
 • पुनःलगानी वापत आयकर सुविधा सम्वन्धि कार्य–
  • आवश्यक कागजातहरु


   • अनुसूची ज्ञज्ञ अनुसारको निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • क्षमता विस्तार । उद्देश्य थप गर्न विभागबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका पत्रहरुको प्रतिलिपि
   • जग्गा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (जग्गामा थप लगानी हुने भए)
   • निर्माण खर्चको विवरण
   • मेशिनरीको क्ष्लखयष्अभ तथा आयात प्र. प. को प्रतिलिपि
   • पुनः लगानीहुनुभन्दा १ वर्ष अघि र पुनः लगानी भएपछि २ वर्षहरुको वासलात
   • क्षमता विस्तार÷उद्देश्य थपको संचालन मितिको प्रमाणित कागजात
   • लगानीको स्रोत सम्वन्धि कागजातहरु
 • भन्सार महशुल फिर्ता सम्बन्धी कार्य
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • अनुसूची ज्ञद्द र ज्ञघ अनुसारका फारामहरु
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र वार्षिक उत्पादन क्षमता सम्बन्धी कागजपत्र
   • खरिद आदेश वा सम्झौता पत्र
   • विक्री विलको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • विक्री अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको श्रोत खुलाई बैंकले प्रमाणित गरेको सक्कल पत्र
   • म्भझभम भ्हउयचत को सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट विक्री प्रमाणित गरेको सक्कल प्रति
   • निर्यातको सम्बन्धमा निकासी प्रज्ञापनपत्र र रसिदको सक्कल प्रति
   • कच्चा पदार्थ आयात गरेको सक्कल आयात प्रज्ञापन पत्र र रसिद
   • बैंक ग्यारेण्टी समेतमा आयात भएको भए बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा पत्र र वैंक ग्यारेण्टी निकासीको प्रज्ञापन पत्र
 • उद्योगबाट आयात गरेका मेशिनरीको प्रमाणित गरि दिने सम्वन्धी कार्य –
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगले आयात गर्ने मेशिनरीको आयात प्रज्ञापन पत्र वा ीऋ खोलेको प्रमाण
   • उद्योग दर्ता गर्दाको स्कीमको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी औजार, कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक अन्य सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गरिदिने सम्वन्धी कार्य–
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगले उद्योग दर्ता गर्दाको वखत पेश गरेको स्कीमको प्रमाणित प्रति
   • संवेदनशील कच्चा पदार्थको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिश
durga pd bhusal
Mr. Durga Prasad Bhusal

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4261203