info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

Administration and Facility Section

Functions and Services


 • आवधिक आयकर छुट सम्बन्धी कार्य
  • आवश्यक कागजातहरु

    


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगको नाममा रहेको स्थानको लालपूर्जा÷भाडामा लिएको प्रमा०ा
   • उद्योग संचालनमा आएको आधिकारिक प्रमाण
   • हाल सम्मको उत्पादन प्रगति विवरण
   • लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, स्थीर सम्पत्ति खुल्ने गरी विवरण
   • आयकर, विक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन ( विभागले गर्ने )
 • पुनःलगानी वापत आयकर सुविधा सम्वन्धि कार्य–
  • आवश्यक कागजातहरु


   • अनुसूची ज्ञज्ञ अनुसारको निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • क्षमता विस्तार । उद्देश्य थप गर्न विभागबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका पत्रहरुको प्रतिलिपि
   • जग्गा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (जग्गामा थप लगानी हुने भए)
   • निर्माण खर्चको विवरण
   • मेशिनरीको क्ष्लखयष्अभ तथा आयात प्र. प. को प्रतिलिपि
   • पुनः लगानीहुनुभन्दा १ वर्ष अघि र पुनः लगानी भएपछि २ वर्षहरुको वासलात
   • क्षमता विस्तार÷उद्देश्य थपको संचालन मितिको प्रमाणित कागजात
   • लगानीको स्रोत सम्वन्धि कागजातहरु
 • भन्सार महशुल फिर्ता सम्बन्धी कार्य
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • अनुसूची ज्ञद्द र ज्ञघ अनुसारका फारामहरु
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र वार्षिक उत्पादन क्षमता सम्बन्धी कागजपत्र
   • खरिद आदेश वा सम्झौता पत्र
   • विक्री विलको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • विक्री अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको श्रोत खुलाई बैंकले प्रमाणित गरेको सक्कल पत्र
   • म्भझभम भ्हउयचत को सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट विक्री प्रमाणित गरेको सक्कल प्रति
   • निर्यातको सम्बन्धमा निकासी प्रज्ञापनपत्र र रसिदको सक्कल प्रति
   • कच्चा पदार्थ आयात गरेको सक्कल आयात प्रज्ञापन पत्र र रसिद
   • बैंक ग्यारेण्टी समेतमा आयात भएको भए बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा पत्र र वैंक ग्यारेण्टी निकासीको प्रज्ञापन पत्र
 • उद्योगबाट आयात गरेका मेशिनरीको प्रमाणित गरि दिने सम्वन्धी कार्य –
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगले आयात गर्ने मेशिनरीको आयात प्रज्ञापन पत्र वा ीऋ खोलेको प्रमाण
   • उद्योग दर्ता गर्दाको स्कीमको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी औजार, कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक अन्य सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गरिदिने सम्वन्धी कार्य–
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगले उद्योग दर्ता गर्दाको वखत पेश गरेको स्कीमको प्रमाणित प्रति
   • संवेदनशील कच्चा पदार्थको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिश
man11
Mr. Gyanendra Parajuli

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4261077