info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

अनुमति तथा दर्ता शाखा

काम तथा सेवाहरु


 • उद्योग दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • उद्योग दर्ता फाराम (दरखास्त फाराम 'क')
   • उद्योगको परियोजना प्रतिवेदन
   • कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, स्वीकृत प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • साझेदारी फर्म भएमा कबुलीयतनामा
   • संचालक(हरू)को नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • वातावरण सम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवेदन (आवश्यकतानुसार IEE वा EIA)
 • उद्योग अनुमति
  • आवश्यक कागजातहरु


   • उद्योग अनुमति फाराम (दरखास्त फाराम 'क')
   • उद्योगको परियोजना
   • कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, स्वीकृत प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • संचालक(हरू)को नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • वातावरण सम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवेदन (आवश्यकतानुसार IEE वा EIA)
 • उद्योगको स्थीर पूँजी/क्षमता वृद्धि/उद्देश्य थप
  • आवश्यक कागजातहरु


   • अनुसूची दरखास्त फाराम 'ख'
   • उत्पादन विवरण
   • स्वीकृत, तथा थप हुने क्षमता र पूँजीको तुलनात्मक विवरण
 • विद्युत शक्ति वृद्धि
  • आवश्यक कागजातहरु


   • जडित विद्युत शक्तिको प्रमाण स्वीकृत मेशिनरी विवरण
   • जडित विधुत शक्तिको प्रमाण
   • स्वीकृत माशिनेरी विवरण
   • प्रस्ताबित उदेश्य थप विधुत शक्ति
 • धरौटि रकम फिर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • उद्योग संचालनमा आएको आधिकारिक प्रमाणपत्र
   • धरौटी जम्मा गरेको रसिदको दोश्रो प्रति
   • उद्योग संचालनको आधिकारीक प्रमाण (स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति वा सो नभएको ठाउंको हकमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पत्र ।
 • उद्योगको ठाउँसारी
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय
   • वातावरणीय परिक्षण गर्नु पर्ने उद्योगको हकमा प्रतिवेदन (आवश्यकतानुसार IEE वा EIA)
   • उद्योगको जग्गा, भवन भए सोको प्रमाण पत्र / करारमा लिएको भए करार सम्झौता
 • शेयर हस्तान्तरण
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • संचालक समितिको निर्णय
   • शेयर प्रामाणित लगत
   • शेयर छोडपत्रको कागजात
   • शेयर लिनेको निवेदन
   • नेपाली नागरिक भए नागरिकताको प्रमाणपत्र
   • विदेशी भए पासपोर्टको फोटोकपी
   • सनाखत
 • उद्योग संचालनको म्याद थप
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • उद्योग स्थापना तर्फ भएको प्रगति विवरण र भावी कार्य योजना
   • उद्योग संचालनको पूर्व स्वीकृति पत्र
   • हालसम्म उद्योगमा भएको विवरण
 • स्किम प्रमाणित
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग गरेको स्किमको प्रति तथा निवेदन
 • नामसारी
  • आवश्यक कागजातहरु


   • विक्री नामा कागजात
   • सनाखत
 • संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • संयुक्त लगानी सम्झौता ३ प्रति
durga pd bhusal
श्री दुर्गा प्रसाद भुसाल

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२६११६९

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

काम तथा सेवाहरु


prasant bohora
श्री प्रशान्त बोहोरा

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२६१२०३

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा

सेवाहरु


 • स्वदेशी पेटेण्ट दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • रितपूर्वकको दरखास्त ।
   • निम्न कुराहरु समावेश भएको पेटेन्ट सम्वन्धी आलेख :-
    • क) पेटेन्टको मजवून ।
    • ख) पेटेण्ट बनाउने सञ्चालन वा उपयोग गर्ने तरीका ।
    • ग) पेटेण्टको विवरण सहितको आवश्यकतानुसार नक्सा तथा रेखाङ्कन ।
    • घ) अधिकार सुरक्षित गर्न खोजिएको दावीको विवरण ।
    • ङ) आविष्कारकको नाम, ठेगाना र पेशा ।
    • च) पेटेण्ट धनीको नाम र ठेगाना ।
    • छ) पेटेण्ट कुनै सिद्धान्त वा फर्मूलामा आधारित भए सोको विवरण ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।
   • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।
 • विदेशी पेटेण्ट दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • स्वदेशी पेटेण्टको दरखास्तमा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
   • शुरु आवेदक अन्य मुलुकमा भए सो सम्बन्धी प्रमाण ।
   • विदेशमा दर्ता भएको अवस्थामा पेटेण्ट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • स्वदेशी डिजाइन दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • डिजाइन दर्ताको लागि निवेदन
   • निम्न कुराहरु समावेश भएको डिजाईन सम्वन्धी आलेख
    • क) डिजाइनको नाप, नक्सा चार प्रति ।
    • ख) मौलिकता झल्किने दावीको विवरण ।
    • ग) डिजाइनकर्ताको नाम, ठेगाना र पेशा ।
   • दरखास्त दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनीधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
 • विदेशी डिजाइन दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • स्वदेशी डिजाइन दर्तामा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
   • प्राथमिकता मिति सम्बन्धी दावी भए प्रमाण ।
   • विदेशमा दर्ता भएको डिजाइन दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • प्रतिनिधि मनोनयनको अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।
 • स्वदेशी ट्रेडमार्क दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • पूर्ण रुपमा भरिएको दरखास्त फाराम
   • सम्बन्धित उद्योग वा व्यवसाय संचालन गर्ने अनुमति वा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र भ्याट/प्यान दर्ताको प्रमाण ।
   • ट्रेडमार्कको (चिन्ह) ४ प्रति नमूना (बढीमा ८X८ से.मी.) (सो नमूनामा उद्योग व्यवसायको नाम, ठेगाना र प्रयोग हुन वस्तु वा सेवा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्दछ ।)
   • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।
 • विदेशी ट्रेडमार्क दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • स्वदेशी ट्रेडमार्कको सन्दर्भमा उल्लेख भएका बाहेक देहायमा थप कागजातहरु ।
   • विदेशमा दर्ता भई म्याद बहाल रहेको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • भए प्राथमिकता मिति (Priority Date) सम्बन्धी पत्र ।
   • अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।
 • पेटेण्ट नवीकरण
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन ।
   • पेटेण्ट दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
   • विदेशी पेटेन्टको हकमा होम रजिष्ट्र्ेशन सर्टिफिकेट नवीकरण भएको प्रमाण ।
 • डिजाइन नवीकरण
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन ।
   • डिजाइन दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
   • विदेशी डिजाइनको सम्बन्धमा होम रजिष्ट्रेशन नवीकरण भएको प्रमाण ।
 • ट्रेडमार्क नवीकरण
  • आवश्यक कागजातहरु


   • ट्रेडमार्क दर्ता सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर वुझाएको रसिद ।
   • उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय नवीकरणको प्रमाण ।
   • ट्रेडमार्क प्रचलनमा रहेको प्रमाण ।
 • नामसारी तथा विवरण संशोधन
  • आवश्यक कागजातहरु


   • संयुक्त निवेदन ।
   • सम्झौता पत्र वा लेनदेन सम्बन्धी कागजात ।
   • संशोधनको आधार प्रमाण ।
   • दस्तुर बुझाएको रसिड ।
 • औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी उजुरीको लागि
  • आवश्यक कागजातहरु


   • उजुरी निवेदन ।
   • प्रमाणहरु ।
   • दस्तुर बुझाएको रसिड ।
man11
श्री दीपक घिमिरे

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२६१२०३

श्री राम प्रसाद ढकाल

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२६१२०३ 3

प्रविधि तथा वातावरण शाखा

prasant bohora
श्री प्रशान्त बोहरा

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२५६४०१

विदेशी लगानी शाखा

काम तथा सेवाहरु


 • विदेशी लगानी स्वीकृती
  • आवश्यक कागजातहरु


   • आवेदन फाराम (फरम्याट अनुसारको निवेदन )
   • परियोजना प्रस्ताव (Project Report)
   • एक भन्दा वढी लगानीकर्ता (व्यक्ति वा कम्पनी) भएमा संयुक्त लगानी सम्झौता ।
   • बिदेशी लगानीकर्ता व्यक्ति भएमा पासपोर्टको फोटोकपी ।
   • लगानीकर्ता कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र कम्पनी प्रोफाईल ।
   • नेपाली लगानीकर्ता व्यक्ति भएमा नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।
   • लगानीकर्ता कम्पनी भएमा सम्वन्धित कम्पनीको संचालक समितिको निर्०ाय ।
   • Power of Attorney (अधिकार पत्रको) प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • बिदेशी लगानीकर्ता व्यक्तिको वायोडाटा ।
   • बिदेशी लगानीकर्ताहरुको बैंकवाट जारी भएको Financial Credibility Certificate
   • अन्य निकायको राय आवश्यक पर्नेमा सो को प्रति ।
 • (विदेशी लगानी पुरानो उद्योगमा शेयर हस्तान्तरण) र नयां विदेशी लगानीकर्ता नेपाली लगानीमा स्थापित उद्योगमा गर्नु पर्दा
  • आवश्यक कागजातहरु


   • आवेदन फाराम
   • उद्योग दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • शेयर होल्डरले शेयर वेच्ने भएमा शेयर वेच्नेको मन्जुरीपत्र
   • शेयर खरिद गर्ने व्यक्तिको शेयर खरिद गर्ने इच्छापत्र ।
   • खरिद विक्री गर्ने कम्पनीहरुको संचालक समितिको निर्णय
   • शेयर खरिद विक्री सम्झौता ।
   • बिदेशी व्यक्ति भएमा पासपोर्टको फोटोकपी,
   • कम्पनी भएमा कम्पनीको दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी,
   • अधिकारनामा ।
   • विदेशी लगानीकर्ताको Financial Credibility
   • शेयर खरिद गर्नेको वायोडाटा वा कम्पनी प्रोफाईल ।
   • कम्पनी रजिष्ट्रारवाट प्रमाणित गरि दिएको शेयर लगत विवरण वा कम्पनीले प्रमाणित गरेको शेयर लगत विवरण ।
 • विदेशी ऋृण लगानी
  • आवश्यक कागजातहरु


   • उद्योग दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • ऋण सम्झौता ।
   • विदेशी ऋण लिने सम्बन्धमा कम्पनीको संचालक समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि । ।
   • ऋण दिने संस्थाको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र सो कम्पनीको प्रोफाईल ।
   • अख्तियारनामा (Power of Attorney)
 • प्रविधि हस्तान्तरण स्वीकृती
  • आवश्यक कागजातहरु


   • आवेदन (अनुसूची ज्ञद्ध अनुसार)
   • प्रविधी दिने र लिने विचको सम्झौता ।
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • बिदेशी व्यक्ति भएमा पासपोर्६को फाटोकपी ।
   • सम्वन्धित उद्योगको संचालक समितिको निर्णय ।
   • कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको फाटोकपी र कम्पनी प्रोफाइल ।
   • अधिकारपत्र । (Power of Attorney)
   • विदेशी लगानीकर्ताको वायोडाटा ।
 • व्यावसायीक भिषा
  • आवश्यक कागजातहरु


   • आवेदन फर्म ।
   • उद्योग दर्ता प्रमाण–पत्रको फाटोकपी ।
   • उद्योगमा लगानी गरेको प्रमाण ।
   • पासपोर्ट र अन्तिम भिषाको फाटोकपी ।
   • उद्योगको प्रगति विवरण एवं संचालनको स्थिति ।
   • विदेशी लगानीकर्ताको सम्पर्क ठेगाना र टेलिफोन नम्वर ।
 • गैह्र पर्यटक भिषा (अध्ययनको लागि)
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन (अनुसूची बमोजिम) ।
   • प्रस्तावित उद्योगको विवरण ।
   • नेपालीसँग संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने भएमा नेपाली लगानीकर्ताको नागरिकताको फोटोकपी ।
   • व्यक्तिगत विवरण ।
   • पासपोर्ट र अन्तिम भिषाको फाटोकपी ।
 • बिदेशी कामदारको श्रम स्वीकृती र गैह्र पर्यटकीय भिषा ।
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन (सम्वन्धित उद्योगको) ।
   • विदेशी कामदार र उद्योग वीच भएको सम्झौता पत्र ।
   • उद्योगको प्रगति विवरण ।
   • विदेशी कामदारको उद्योग सम्वन्धी अनुभव तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
   • विदेशी कामदारको पासपोर्ट र अन्तिम भिषाको फाटोकपी ।
   • विदेशी नागरिकवाट संगै तालिम हुने नेपाली कामदारको नामावली ।
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
   • पदपूर्तिको लागि पत्र पत्रिकामा विज्ञापन गरेको सूचना कटिंग ।
 • अन्य शाखावाट राय माग भएकोमा
kb
श्री खगेन्द्र बहादुर बस्नेत

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२६१२०३