info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

ऐन नियम विनियम वा निर्देशिकाको सूची

उद्योग विभागबाट सम्पादन हुने कार्यहरु निम्न बमोजिमका नीति तथा ऐनहरुका आधारमा विभागबाट कार्यान्वयन गरिन्छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति
पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ (संशोधन सहित) तथा नियमावली
साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०२०, तथा नियमावली
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९
औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि, १८८३ (संशोधन सहित)
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ (संशोधन सहित)
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको स्थापना सम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि, १९६७ (संशोधन सहित)
नेपाल भारत बाणिज्य तथा पारवहन सन्धि
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डका तथा नेपाल सरकारबाट समय समयमा भएका निर्णयहरु

Laws, Rules and Regulations

Industrial Enterprises Act, 2016
Foreign Investment & Technology Transfer Act
Patent, Design & Trademark Act
Private Firm Registration Act
Partnership Act
Company Act
Contract Act
Arbitration Act
Environment Protection Act
Foreign Exchange (Regulatory) Act
Labour Act
Investment Board Act
Immigration Act
Bonus Act