info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

Other Publications

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको पुस्तिका - तेश्रो त्रैमासिक, २०७४/७५

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको पुस्तिका - दोश्रो त्रैमासिक, २०७४/७५

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको पुस्तिका - प्रथम त्रैमासिक, २०७४/७५

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको पुस्तिका - अन्तिम त्रैमासिक, २०७३/७४

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको पुस्तिका - तेश्रो त्रैमासिक, २०७३/७४

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको पुस्तिका - दोश्रो त्रैमासिक, २०७३/७४

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिमको पुस्तिका - पहिलो त्रैमासिक, २०७३/७४

औ.प्र. बोर्डको २१६ औं बैठकद्वारा स्वीकृत मदिरा तथा बियर उद्योगहरूको संशोधित मापदण्ड

Official Brochure

TitleDownload
Foreign Investment in Nepal (English Version)
Foreign Investment in Nepal (Chinese 中文 Version)

Industrial Property Bulletin

Industrial Property Bulletin

Vol: 9
Number : 6
Published Date: December 28, 2015

Industrial Property Bulletin

Vol: 9
Number : 6
Published Date: December 28, 2015

Industrial Property Bulletin

Vol: 9
Number : 6
Published Date: December 28, 2015

Industrial Property Bulletin

Vol: 9
Number : 6
Published Date: December 28, 2015

Industrial Property Bulletin

Vol: 9
Number : 6
Published Date: December 28, 2015

Industrial Property Bulletin

Vol: 9
Number : 6
Published Date: December 28, 2015

Industrial Property Bulletin

Vol: 9
Number : 6
Published Date: December 28, 2015

Industry Statistics

Industrial Statistics 2072-73
Industrial Statistics 2071-72
Industrial Statistics 2070-71
Industrial Statistics 2069-70
Industrial Statistics 2068-69
Industrial Statistics 2067-68
Industrial Statistics 2066-67
Industrial Statistics 2065-66
Industrial Statistics 2064-65
Industrial Statistics 2063-64
Industrial Statistics 2062-63
Industrial Statistics 2061-62