info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

Technology and Environment Section

prasant bohora
Mr. Prashant Bohara

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4256401

Planning, Monitoring and Evaluation Section

Functions and Services


prasant bohora
Mr. Prashant Bohara

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4256212

Industrial Promotion Board Secretariat Section

Functions and Services


 • Industry Registration & Industry licensing
  • आवश्यक कागजातहरु


   • उद्योग अनुमतिको लागि आवेदन फाराम ९उल्लेखित नमुना अनुसार
   • उद्योगको परियोजना प्रतिवेदन ९स्कीम०
   • प्रस्तावित उद्योग कम्पनी भएमा
   • कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र,
   • स्वीकृत प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • शेयरधनीहरु नेपाली नागरिक भए नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • शेयरधनीहरु विदेशी नागरिक भए राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि र लगानीकर्ताको हालसालैको फोटो सहितको वैयक्तिक विवरण (Bio Data) ।
   • विदेशी लगानी भएको उद्योगको हकमा विदेशी लगानी स्वीकृत पत्र, संयुक्त लगानी सम्झौता पत्र (Joint Venture Agreement), Financial Project Proposal र Bank Credibility Letter को प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • प्रस्तावित उद्योग प्राइभेट फर्म भएमा नेपाली प्रोप्राइटरको नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • प्रस्तावित उद्योग साझेदारी फर्म भएमा
   • साझेदारहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • साझेदारहरु बीच भएको साझेदारी सम्झौता ।
   • आवश्यकतानुसार कार्य सूची (Terms of Reference), IEE वा EIA प्रतिवेदन र सो का लागि तोकिएका अन्य कागजातहरु ।
   • आवश्यकतानुसार अन्य निकायको सहमतिरस्वीकृति पेश गर्नुपर्नेमा सो को पूर्व स्वीकृति एवं सहमति पत्र ।
   • उद्योगको प्रकृतिको आधारमा उद्योग विशेषको लागि तोकिएका अन्य आवश्यक कागजातहरु ।
   • उल्लेख भए बमोजिम अनुमति बापत राख्‍नुपर्ने धरौटी रकम तिरेको सक्कलै रसिद वा बैंक भौचर ।
 • Change in Capital of Industry
  • ddffsd
 • Change in Capacity of Industry
  • ddffsd
 • Change in Electricity Requirement
  • ddffsd
 • Refund of Deposit Amount
  • ddffsd
 • Change in Location
  • ddffsd
 • Change in Ownership
  • ddffsd
 • Change in the Name of the Company (Industry)
  • ddffsd
 • Certify the JVA, TTA, SPA and Scheme of Industry
  • ddffsd
 • Perform as Secretariat of Industrial Promotion Board
  • ddffsd
Mr. Bipin Rajbhandari

Director of Section

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4261203

Industrial Property Section

Functions and Services


 • Registration of Patent (by local)
  • Documents Required


   • रितपूर्वकको दरखास्त ।
   • निम्न कुराहरु समावेश भएको पेटेन्ट सम्वन्धी आलेख :-
    • क) पेटेन्टको मजवून ।
    • ख) पेटेण्ट बनाउने सञ्चालन वा उपयोग गर्ने तरीका ।
    • ग) पेटेण्टको विवरण सहितको आवश्यकतानुसार नक्सा तथा रेखाङ्कन ।
    • घ) अधिकार सुरक्षित गर्न खोजिएको दावीको विवरण ।
    • ङ) आविष्कारकको नाम, ठेगाना र पेशा ।
    • च) पेटेण्ट धनीको नाम र ठेगाना ।
    • छ) पेटेण्ट कुनै सिद्धान्त वा फर्मूलामा आधारित भए सोको विवरण ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।
   • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।
 • Registration of Patent (by foreign national)
  • Documents Required


   • स्वदेशी पेटेण्टको दरखास्तमा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
   • शुरु आवेदक अन्य मुलुकमा भए सो सम्बन्धी प्रमाण ।
   • विदेशमा दर्ता भएको अवस्थामा पेटेण्ट दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • Registration of Design (by local)
  • Documents Required


   • डिजाइन दर्ताको लागि निवेदन
   • निम्न कुराहरु समावेश भएको डिजाईन सम्वन्धी आलेख
    • क) डिजाइनको नाप, नक्सा चार प्रति ।
    • ख) मौलिकता झल्किने दावीको विवरण ।
    • ग) डिजाइनकर्ताको नाम, ठेगाना र पेशा ।
   • दरखास्त दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनीधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
 • Registration of Design (by foreign national)
  • Documents Required


   • स्वदेशी डिजाइन दर्तामा उल्लेख भएको बाहेक देहायका थप कागजातहरु ।
   • प्राथमिकता मिति सम्बन्धी दावी भए प्रमाण ।
   • विदेशमा दर्ता भएको डिजाइन दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • प्रतिनिधि मनोनयनको अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।
 • Registration of Trademark (by local)
  • Documents Required


   • पूर्ण रुपमा भरिएको दरखास्त फाराम
   • सम्बन्धित उद्योग वा व्यवसाय संचालन गर्ने अनुमति वा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र VAT/PAN दर्ताको प्रमाण ।
   • ट्रेडमार्कको (चिन्ह) ४ प्रति नमूना (बढीमा 8X8 से.मी.) (सो नमूनामा उद्योग व्यवसायको नाम, ठेगाना र प्रयोग हुन वस्तु वा सेवा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्दछ ।)
   • दरखास्त दस्तुर वुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भएमा अधिकारनामा ।
 • Registration of Trademark (by foreign national)
  • Documents Required


   • स्वदेशी ट्रेडमार्कको सन्दर्भमा उल्लेख भएका बाहेक देहायमा थप कागजातहरु ।
   • विदेशमा दर्ता भई म्याद बहाल रहेको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • भए प्राथमिकता मिति (Priority Date) सम्बन्धी पत्र ।
   • अधिकारनामा र नेपालमा पत्राचार गर्ने ठेगाना ।
 • Renewal of Patent
  • Documents Required


   • निवेदन ।
   • पेटेण्ट दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
   • विदेशी पेटेन्टको हकमा होम रजिष्ट्र्ेशन सर्टिफिकेट नवीकरण भएको प्रमाण ।
 • Renewal of Design
  • Documents Required


   • निवेदन ।
   • डिजाइन दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर बुझाएको रसिद ।
   • प्रतिनिधि मनोनयन गरिएको भए अधिकारनामा ।
   • विदेशी डिजाइनको सम्बन्धमा होम रजिष्ट्रेशन नवीकरण भएको प्रमाण ।
 • Renewal of Trademark
  • Documents Required


   • ट्रेडमार्क दर्ता सक्कल प्रमाण पत्र ।
   • नवीकरण दस्तुर वुझाएको रसिद ।
   • उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय नवीकरणको प्रमाण ।
   • ट्रेडमार्क प्रचलनमा रहेको प्रमाण ।
 • Transfer of ownership and amendment in detail
  • Documents Required


   • संयुक्त निवेदन ।
   • सम्झौता पत्र वा लेनदेन सम्बन्धी कागजात ।
   • संशोधनको आधार प्रमाण ।
   • दस्तुर बुझाएको रसिड ।
 • Complaint Regarding Industrial Property
  • Documents Required


   • उजुरी निवेदन ।
   • प्रमाणहरु ।
   • दस्तुर बुझाएको रसिड ।
man11
Mr. Deepak Ghimire

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4261203

Mr. Ram Prasad Dhakal

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4261203

Administration and Facility Section

Functions and Services


 • आवधिक आयकर छुट सम्बन्धी कार्य
  • आवश्यक कागजातहरु

    


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगको नाममा रहेको स्थानको लालपूर्जा÷भाडामा लिएको प्रमा०ा
   • उद्योग संचालनमा आएको आधिकारिक प्रमाण
   • हाल सम्मको उत्पादन प्रगति विवरण
   • लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, स्थीर सम्पत्ति खुल्ने गरी विवरण
   • आयकर, विक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन ( विभागले गर्ने )
 • पुनःलगानी वापत आयकर सुविधा सम्वन्धि कार्य–
  • आवश्यक कागजातहरु


   • अनुसूची ज्ञज्ञ अनुसारको निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • क्षमता विस्तार । उद्देश्य थप गर्न विभागबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका पत्रहरुको प्रतिलिपि
   • जग्गा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (जग्गामा थप लगानी हुने भए)
   • निर्माण खर्चको विवरण
   • मेशिनरीको क्ष्लखयष्अभ तथा आयात प्र. प. को प्रतिलिपि
   • पुनः लगानीहुनुभन्दा १ वर्ष अघि र पुनः लगानी भएपछि २ वर्षहरुको वासलात
   • क्षमता विस्तार÷उद्देश्य थपको संचालन मितिको प्रमाणित कागजात
   • लगानीको स्रोत सम्वन्धि कागजातहरु
 • भन्सार महशुल फिर्ता सम्बन्धी कार्य
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • अनुसूची ज्ञद्द र ज्ञघ अनुसारका फारामहरु
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र र वार्षिक उत्पादन क्षमता सम्बन्धी कागजपत्र
   • खरिद आदेश वा सम्झौता पत्र
   • विक्री विलको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • विक्री अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको श्रोत खुलाई बैंकले प्रमाणित गरेको सक्कल पत्र
   • म्भझभम भ्हउयचत को सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट विक्री प्रमाणित गरेको सक्कल प्रति
   • निर्यातको सम्बन्धमा निकासी प्रज्ञापनपत्र र रसिदको सक्कल प्रति
   • कच्चा पदार्थ आयात गरेको सक्कल आयात प्रज्ञापन पत्र र रसिद
   • बैंक ग्यारेण्टी समेतमा आयात भएको भए बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा पत्र र वैंक ग्यारेण्टी निकासीको प्रज्ञापन पत्र
 • उद्योगबाट आयात गरेका मेशिनरीको प्रमाणित गरि दिने सम्वन्धी कार्य –
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगले आयात गर्ने मेशिनरीको आयात प्रज्ञापन पत्र वा ीऋ खोलेको प्रमाण
   • उद्योग दर्ता गर्दाको स्कीमको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी औजार, कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक अन्य सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गरिदिने सम्वन्धी कार्य–
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग दावी निवेदन
   • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
   • उद्योगले उद्योग दर्ता गर्दाको वखत पेश गरेको स्कीमको प्रमाणित प्रति
   • संवेदनशील कच्चा पदार्थको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिश
durga pd bhusal
Mr. Durga Prasad Bhusal

Director

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+977 01 4261203