info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७