info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

विदेशी लगानी तथा भिसा सिफारिस सम्बन्धी सूचना

notice fdi