info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

सेवा प्राप्त गर्नका लागि Checklist

विभागको मिति २०७७ भाद्र ७ को निर्णयानुसार यस विभागबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरुका लागि देहाय अनुसारका कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 1. उद्योग दर्ता अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 2. उद्योग दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 3. उद्योग स्थानान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 4. उद्योगको पूँजी वृद्धि‚ क्षमता वृद्धि र उद्देश्य थप वा परिवर्तनका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 5. उद्योगको संचालन वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थपका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 6. उद्योग खारेजीका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 7. प्राइभेट फर्मको प्रोप्राइटर तथा साझेदार फर्मको साझेदार परिवर्तन गरी नामसारीका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 8. फर्म नवीकरणका लागि माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरूको विवरण
 9. विदेशी लगानीमा नयााँ उद्योग स्थापनाको लागी विदेशी लगानी स्वीकृति माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको विवरण
 10. नेपालमा स्थापना भएको उद्योगको शेयर खरीद गरि शेयर खरीद विक्री सम्झौता (SPA) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको विवरण
 11.  प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (TTA) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृतिको माग गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको विवरण
 12.  उद्योगको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (BES) र प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन पेश गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको चेकलिष्ट
 13.  उद्योगको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (BES) प्रतिवेदन पेश गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको चेकलिष्ट
 14.  उद्योगको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) को प्रतिवेदन पेश गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको चेकलिष्ट
 15.  उद्योगको परिमार्जित संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (RBES) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (Revised IEE) पेश गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको चेकलिष्ट
 16.  उद्योगको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन परीक्षण प्रतिवेदनको SD/TOR पेश गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको चेकलिष्ट
 17. उद्योगको वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (EIA) पेश गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरुको चेकलिष्ट
 18. निर्यातमा अनुदानको लागि Value add प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरुको विवरण
 19. कच्चा पदार्थ/मेशिनरी आयात सिफारिसको लागि आवश्यक कागजातहरूको विवरण
 20. Exim Code सिफारिसको लागि आवश्यक कागजातहरूको विवरण
 21. ड्यूटि ड्र ब्याक माग सम्बन्धी कागजातहरूको विवरण
 22. ट्रेडमार्कको दर्ता आवेदनको लागि आवश्यक कागजातहरुको विवरण
 23. ट्रेडमार्कको नविकरण,नामसारी अभिलेख,हक हस्तान्तरण तथा विवरण संशोधनका लागि आवश्यक कागजातको विवरण
 24.