info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

उद्योग विभाग, कानुन शाखाको सूचना

सूचना  

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण मिति २०७६।१२।११ देखि मिति २०७७।२।३२ सम्म नेपालभर जारी भएको बन्दावन्दी (Lockdown) को अवधीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभागबाट सम्पादन हुने अर्धन्यायिक प्रकृति वौद्धिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क) दर्ता दावी विरोध सम्बन्धी उजूरी, दावी विरोध, सो उपरका लिखित प्रतिकृया दर्ता तथा मुद्दा सुनुवाई लगायतका काम कारवाही बन्द रहेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०७७।२।१५ मा अदालतबाट प्रदान हुने नियमित सेवा प्रवाह बन्द गरिएको मिति २०७६।१२।९ देखि बन्दाबन्दी (Lockdown) खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायीक काम कारवाही प्रयोजनका लागि सुन्य अवधि (Zero period) मान्ने र सो आदेश न्यायीक र अर्धन्यायीक निकायबाट हेरिने कानूनी विवादमा लागू हुने गरी निर्णय भएकाले सो आदेश समेतका आधारमा यस विभागको कानून शाखा मार्फत हुने देहायका अर्धन्यायीक प्रकृतिका काम कारवाही र मुद्दाको सुनुवाई आज मिति २०७७।०३।०१ बाट देहाय वमोजिम गरिने व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

१. वौद्धिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क) दर्ता सम्बन्धी दावी विरोध, दर्ता बदर र गैरकानूनी ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको सम्बन्धी उजूरी दर्ता गर्ने, लिखित प्रतिकृया पेश गर्ने, म्याद तथा मुद्दामा हाजिर हुने तारेख मिति लगायतका विषय बन्दाबन्दी (Lockdown) अवधिमा परी गुज्रिएको भएमा बन्दावन्दी (Lockdown) खुलेको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३० दिनसम्म सो बन्दावन्दी भएको व्यहोरा खुलाई तत् सम्बन्धी प्रमाण समेत संलग्न गरी उजूरी दर्ता गर्न, लिखित प्रतिकृया पेश गर्न तथा तारेखमा हाजिर हुन लगायतका कार्यका लागि म्याद कायम रहनेछ ।

२. विदेश मुलुक र उपत्यका भन्दा वाहिरी जिल्लाका व्यक्ति, कम्पनी तथा उद्योग आदिका हकमा ती स्थानमा हवाई सेवा वा सार्वजनिक यातायात संचालन भएपछि मात्र लकडाउन खुलेको मानिनेछ ।

३. उद्योग विभागबाट सम्पादन हुने अर्धन्यायीक काम कारवाहीका हकमा देहाय वमोजिम मुद्दाको सुनुवाई र कारवाही हुनेछः

क. उजूरदावीका सम्बन्धमा मुद्दाको अंग पुगेको भएमा र दुबै पक्ष हाजिर भएमा मुद्दाको सुनुवाई गर्ने ।

ख.कुनै पनि मुद्दा मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता तथा एकतर्फी खारेजी निर्णय गर्ने ।

ग. मुद्दाका दुवै पक्ष तारेखका नरहेका तथा म्याद सूचना पठाउदा समेत विपक्षीका लिखित प्रतिकृया प्राप्त नभएका तथा विपक्षीका नाममा जारी भएका सूचना म्याद तामेल नभएको र पक्षले समेत म्याद तामेल गराउन सहयोग नगरी वेवास्ता गरेका मुद्दाका सम्बन्धमा पछि पक्ष वा विपक्षीले तोकिएको म्याद भित्र त्यस्ता मुद्दा जगाइ कारवाही गर्न निवेदन दिएमा सोही वखत मुद्दा जगाउन आवश्यक कारवाही गर्न मिल्ने गरि हाललाई त्यस्ता मुद्दा तामेलिमा राखी मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने।

४. वौद्धिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क) सम्बन्धी मुद्दा वा काम कारवाहीका सम्बन्धमा म्याद तथा तारेख लगायतका कुनै पनि विषयमा दुविधा, अष्पष्टता वा कार्यान्वयनमा कठिनाई पैदा हुन आएमा वा यस सूचनामा नसमेटिएका अन्य अर्धन्यायीक काम कारवाहीका हकमा उक्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०७७।२।१५ मा भएको निर्णय तथा न्यायीक निकायहरूले न्यायीक कारवाहीमा अपनाएका कार्यविधि, सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको प्रतिकुल नहुने गरी आवश्यक कारवाही गर्न सकिने छ ।

उद्योग विभाग

कानून शाखा