info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

उद्योग सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार

उद्योग मन्त्रालय

उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरको

उद्योग सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी सूचना

मिति २०७४।०६।३० को नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६७ संख्या ३१ मा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचनामा तपसिल बमोजिम उल्लेख भएकोले यस विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना बमोजिम उद्योग सञ्चालन म्याद समाप्त भएका उद्योगहरूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना (२०७४।०९।२९) भित्र यस विभागमा आवेदन दिई उद्योग सञ्चालन म्याद थप गराउन सम्बन्धित उद्योगहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल