info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

Industrial Information System

उद्योग दर्ता सम्बन्धी विवरणहरू

 विदेशी लगानी स्वीकृति सम्बन्धी विवरणहरू