info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

मौजूदा उद्योगमा विदेशी लगानी