info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

उद्योगको तथ्याङक

उद्योगको तथ्याङक २०७०-७१
उद्योगको तथ्याङक २०६९-७०
उद्योगको तथ्याङक २०६८-६९
उद्योगको तथ्याङक २०६७-६८
उद्योगको तथ्याङक २०६६-६७
उद्योगको तथ्याङक २०६५-६६
उद्योगको तथ्याङक २०६४-६५
उद्योगको तथ्याङक २०६३-६४
उद्योगको तथ्याङक २०६२-६३
उद्योगको तथ्याङक २०६१-६२