info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

अनुमति तथा दर्ता शाखा

काम तथा सेवाहरु (चेकलिष्ट)


 • उद्योग दर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • उद्योग दर्ता फाराम (दरखास्त फाराम 'क')
   • उद्योगको परियोजना प्रतिवेदन
   • कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, स्वीकृत प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • साझेदारी फर्म भएमा कबुलीयतनामा
   • संचालक(हरू)को नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • वातावरण सम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवेदन (आवश्यकतानुसार IEE वा EIA)
 • उद्योग अनुमति
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • उद्योग अनुमति फाराम (दरखास्त फाराम 'क')
   • उद्योगको परियोजना
   • कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, स्वीकृत प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • संचालक(हरू)को नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
   • वातावरण सम्बन्धी स्वीकृत प्रतिवेदन (आवश्यकतानुसार IEE वा EIA)
 • उद्योगको स्थीर पूँजी/क्षमता वृद्धि/उद्देश्य थप
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • अनुसूची दरखास्त फाराम 'ख'
   • उत्पादन विवरण
   • स्वीकृत, तथा थप हुने क्षमता र पूँजीको तुलनात्मक विवरण
 • विद्युत शक्ति वृद्धि
  • आवश्यक कागजातहरु


   • जडित विद्युत शक्तिको प्रमाण स्वीकृत मेशिनरी विवरण
   • जडित विधुत शक्तिको प्रमाण
   • स्वीकृत माशिनेरी विवरण
   • प्रस्ताबित उदेश्य थप विधुत शक्ति
 • धरौटि रकम फिर्ता
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • उद्योग संचालनमा आएको आधिकारिक प्रमाणपत्र
   • धरौटी जम्मा गरेको रसिदको दोश्रो प्रति
   • उद्योग संचालनको आधिकारीक प्रमाण (स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति वा सो नभएको ठाउंको हकमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पत्र ।
 • उद्योगको स्थानान्तरण 
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • निवेदन
   • कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय
   • वातावरणीय परिक्षण गर्नु पर्ने उद्योगको हकमा प्रतिवेदन (आवश्यकतानुसार IEE वा EIA)
   • उद्योगको जग्गा, भवन भए सोको प्रमाण पत्र / करारमा लिएको भए करार सम्झौता
 • शेयर हस्तान्तरण
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • संचालक समितिको निर्णय
   • शेयर प्रामाणित लगत
   • शेयर छोडपत्रको कागजात
   • शेयर लिनेको निवेदन
   • नेपाली नागरिक भए नागरिकताको प्रमाणपत्र
   • विदेशी भए पासपोर्टको फोटोकपी
   • सनाखत
 • उद्योग संचालनको म्याद थप (चेकलिष्ट)
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • उद्योग स्थापना तर्फ भएको प्रगति विवरण र भावी कार्य योजना
   • उद्योग संचालनको पूर्व स्वीकृति पत्र
   • हालसम्म उद्योगमा भएको विवरण
 • स्किम प्रमाणित
  • आवश्यक कागजातहरु


   • माग गरेको स्किमको प्रति तथा निवेदन
 • नामसारी
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • विक्री नामा कागजात
   • सनाखत
 • संयुक्त लगानी सम्झौता प्रमाणित
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन
   • संयुक्त लगानी सम्झौता ३ प्रति
man11
श्री भक्तराज जोशी

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२६११६९