info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा

काम तथा सेवाहरु (चेकलिष्टहरु)


 • विदेशी लगानी स्वीकृती
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • आवेदन फाराम (फरम्याट अनुसारको निवेदन )
   • परियोजना प्रस्ताव (Project Report)
   • एक भन्दा वढी लगानीकर्ता (व्यक्ति वा कम्पनी) भएमा संयुक्त लगानी सम्झौता ।
   • बिदेशी लगानीकर्ता व्यक्ति भएमा पासपोर्टको फोटोकपी ।
   • लगानीकर्ता कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र कम्पनी प्रोफाईल ।
   • नेपाली लगानीकर्ता व्यक्ति भएमा नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।
   • लगानीकर्ता कम्पनी भएमा सम्वन्धित कम्पनीको संचालक समितिको निर्०ाय ।
   • Power of Attorney (अधिकार पत्रको) प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • बिदेशी लगानीकर्ता व्यक्तिको वायोडाटा ।
   • बिदेशी लगानीकर्ताहरुको बैंकवाट जारी भएको Financial Credibility Certificate
   • अन्य निकायको राय आवश्यक पर्नेमा सो को प्रति ।
 • (विदेशी लगानी पुरानो उद्योगमा शेयर हस्तान्तरण) र नयां विदेशी लगानीकर्ता नेपाली लगानीमा स्थापित उद्योगमा गर्नु पर्दा
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • आवेदन फाराम
   • उद्योग दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • शेयर होल्डरले शेयर वेच्ने भएमा शेयर वेच्नेको मन्जुरीपत्र
   • शेयर खरिद गर्ने व्यक्तिको शेयर खरिद गर्ने इच्छापत्र ।
   • खरिद विक्री गर्ने कम्पनीहरुको संचालक समितिको निर्णय
   • शेयर खरिद विक्री सम्झौता ।
   • बिदेशी व्यक्ति भएमा पासपोर्टको फोटोकपी,
   • कम्पनी भएमा कम्पनीको दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी,
   • अधिकारनामा ।
   • विदेशी लगानीकर्ताको Financial Credibility
   • शेयर खरिद गर्नेको वायोडाटा वा कम्पनी प्रोफाईल ।
   • कम्पनी रजिष्ट्रारवाट प्रमाणित गरि दिएको शेयर लगत विवरण वा कम्पनीले प्रमाणित गरेको शेयर लगत विवरण ।
 • विदेशी ऋृण लगानी
  • आवश्यक कागजातहरु


   • उद्योग दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • ऋण सम्झौता ।
   • विदेशी ऋण लिने सम्बन्धमा कम्पनीको संचालक समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि । ।
   • ऋण दिने संस्थाको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र सो कम्पनीको प्रोफाईल ।
   • अख्तियारनामा (Power of Attorney)
 • प्रविधि हस्तान्तरण स्वीकृती
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • आवेदन (अनुसूची ज्ञद्ध अनुसार)
   • प्रविधी दिने र लिने विचको सम्झौता ।
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
   • बिदेशी व्यक्ति भएमा पासपोर्६को फाटोकपी ।
   • सम्वन्धित उद्योगको संचालक समितिको निर्णय ।
   • कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको फाटोकपी र कम्पनी प्रोफाइल ।
   • अधिकारपत्र । (Power of Attorney)
   • विदेशी लगानीकर्ताको वायोडाटा ।
 • व्यावसायीक भिषा
  • आवश्यक कागजातहरु (चेकलिष्ट)


   • आवेदन फर्म ।
   • उद्योग दर्ता प्रमाण–पत्रको फाटोकपी ।
   • उद्योगमा लगानी गरेको प्रमाण ।
   • पासपोर्ट र अन्तिम भिषाको फाटोकपी ।
   • उद्योगको प्रगति विवरण एवं संचालनको स्थिति ।
   • विदेशी लगानीकर्ताको सम्पर्क ठेगाना र टेलिफोन नम्वर ।
 • गैह्र पर्यटक भिषा (अध्ययनको लागि)
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन (अनुसूची बमोजिम) ।
   • प्रस्तावित उद्योगको विवरण ।
   • नेपालीसँग संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने भएमा नेपाली लगानीकर्ताको नागरिकताको फोटोकपी ।
   • व्यक्तिगत विवरण ।
   • पासपोर्ट र अन्तिम भिषाको फाटोकपी ।
 • बिदेशी कामदारको श्रम स्वीकृती र गैह्र पर्यटकीय भिषा ।
  • आवश्यक कागजातहरु


   • निवेदन (सम्वन्धित उद्योगको) ।
   • विदेशी कामदार र उद्योग वीच भएको सम्झौता पत्र ।
   • उद्योगको प्रगति विवरण ।
   • विदेशी कामदारको उद्योग सम्वन्धी अनुभव तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
   • विदेशी कामदारको पासपोर्ट र अन्तिम भिषाको फाटोकपी ।
   • विदेशी नागरिकवाट संगै तालिम हुने नेपाली कामदारको नामावली ।
   • उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
   • पदपूर्तिको लागि पत्र पत्रिकामा विज्ञापन गरेको सूचना कटिंग ।
 • अन्य शाखावाट राय माग भएकोमा
man11
श्री उदय कुमार गुप्ता

निर्देशक

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+९७७ ०१ ४२६१२०३